BOSTON ROUND
240ml - 15ml Round Bead 

*Bottles not to scale
 1. boston round 15ml
  Round Bead - 15ml
 2. boston round 30ml
  Round Bead - 30ml
 3. Round Bead - 60ml
  Round Bead - 60ml
 4. boston round 120ml
  Round Bead - 120ml
 5. boston round 240ml
  Round Bead - 240ml

BOSTON ROUND
240ml - 5ml Flat Bead 

*Bottles not to scale
 1. amber boston round flat bead
  Flat Bead - 5ml
 2. amber boston round flat bead
  Flat Bead - 30ml
 3. amber boston round flat bead
  Flat Bead - 60ml
 4. amber boston round flat bead
  Flat Bead - 120ml
 5. amber boston round flat bead
  Flat Bead - 240ml
REQUEST A  SAMPLE